Algemene voorwaarden
 1. Via het Aanmeldingsformulier op de website van de AIE meldt u zich aan als cursist voor een van onze cursussen.
 2. Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt, wordt de aanmelding omgezet in een inschrijving nadat de vereniging het cursusgeld heeft ontvangen. U bent als cursist tevens lid van de AIE. Alleen als u lid bent, kunt u deelnemen aan een cursus.
 3. U kunt zich aanmelden tot vijf dagen voor aanvang van de cursus. Vanaf de inschrijvingsdatum heeft u tot vijf dagen voor aanvang van de cursus bedenktijd. Binnen deze termijn kunt u de inschrijving kosteloos annuleren of omzetten naar een andere cursus door een email te sturen naar de Cursusleider. Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus zijn overgemaakt.
 4. Indien u reeds lid bent kan inschrijving plaatsvinden tot 5 dagen voor aanvang van de cursus en dient betaling plaats te vinden voor 1 oktober van het betreffende cursusjaar.
 5. Als de cursus inmiddels vol zit, is deelname niet meer mogelijk.
 6. Vanaf de dag waarop de cursus start, is geen restitutie van lesgeld meer mogelijk en is de inschrijving definitief. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van deelname.
 7. U kunt na de eerste les van een cursus, na overleg met de docent, eventueel eenmalig overstappen naar een andere cursus op een ander niveau, mits deze cursus is doorgegaan en niet is volgeboekt. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer u overstapt naar een cursus die uit meer lessen bestaat, betaalt u alleen bij voor de extra lessen. Wanneer u overstapt naar een cursus die uit minder lessen bestaat, dan wordt het verschil in lesgeld gerestitueerd. Het is niet mogelijk om gemiste lessen in te halen. Wel kunt u die gemiste les volgen in een parallelgroep, als die in dezelfde periode wordt gegeven. Wanneer u staat ingeschreven voor een cursus maar deze, of een aantal lessen, niet volgt, ontvangt u wel het materiaal en huiswerk..
 8. Lesdagen, lestijden en locaties zijn onder voorbehoud: eventuele wijzigingen worden minimaal 3 dagen voor aanvang van de les per e-mail bekendgemaakt. Indien vanwege onvoorziene overheidsmaatregelen het geven van fysieke lessen niet mogelijk is dan behoudt AIE zich het recht voor om lessen online te verzorgen.
 9. AIE behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren of de lesdag of -tijd te verplaatsen. Ingeval van annulering, of als de alternatieve lesdag of -tijd niet schikt, wordt het volledige cursusgeld teruggestort. Voor alle terugbetalingen geldt een termijn van 30 dagen vanaf de datum waarop is gecommuniceerd dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld. Eventueel vóór de annulering of omzetting gemaakte kosten voor aanschaf van lesmateriaal worden in dit geval niet vergoed.
 10. Heeft u een klacht? Stuur deze dan per e-mail of schriftelijk aan de cursusleider van de AIE. Uw klacht wordt vertrouwelijk door ons behandeld.
 11. Bijzonderheden tijdens de lesperiode kunnen altijd worden besproken met de docent en/of de cursusleider.
 12. Indien men een rekening wenst voor de cursuskosten dient men hiertoe een verzoek te richten tot de penningmeester
 13. Door het versturen van het Aanmeldingsformulier verklaart u het eens te zijn met deze 'Voorwaarden voor inschrijving'.
 14. Met de aan ons door u beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Zie hiervoor onze Verklaring inzake de AVG.
Share